Mobilització per al compromís als PGE per la lluita contra la violència masclista

Els Socialistes de Formentera recolzem la mobilització que es farà avui 16/05/2018 en el compromís demanat al Govern Central per tal de lluitar contra la violència masclista. Tal i com vam proposar al Plé de Març, i va ser aprovat al Plenari del Consell Insular de Formentera.

Proposta al Ple relativa a mesures del pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

En virtut de l’article 82 del ROC els Socialistes de Formentera presenten la següent proposta perquè sigui debatuda i aprovada en la sessió plenària de 27 d’abril  de 2018:

Exposició de motius:

La lluita contra la violència que s’exerceix cap a les dones ha de ser una prioritat per a tota la societat i també una obligació que correspon als partits polítics i en primera instància als governs i administracions en el marc de les seves corresponents competències.

El Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere aprovat pel Congrés dels Diputats vincula directament als partits polítics, poders de l’Estat, Administracions Autonòmiques i locals, en  el compromís adoptat per contribuir a l’eradicació de la violència de gènere.

El Pacte d’Estat, és un instrument  complementari  de la nostra actual legislació, que estableix els marcs de coordinació institucional precisos per al desenvolupament de les diferents mesures acordades. Un total de 213 propostes d’actuació que aborden el problema de manera integral i que en el seu conjunt milloren la situació de les dones víctimes de violència de gènere i la de les seves filles i fills.

Però no es podrà avançar en l’eradicació de la violència masclista i en l’atenció específica a les dones, si no s’estableixen aquests mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria, i tampoc es podrà seguir avançant si no es doten a les diferents Administracions (Comunitats Autònomes i Ajuntaments), dels recursos econòmics adequats.

Cal ressaltar pel que fa a les atribucions i competències de les Administracions Autonòmiques, el recollit en el Pacte: “El que es disposa en el present Pacte haurà de ser interpretat sense perjudici del ple exercici per les Comunitats Autònomes de les competències que tenen atribuïdes en virtut dels respectius Estatuts d’Autonomia, no podent, en conseqüència, vincular a les Comunitats Autònomes o altres Administracions Públiques, les recomanacions contingudes en el present Informe quan afectin als seus respectius àmbits competencials.”.

Aquest aspecte és fonamental, en reconèixer l’esforç i el compromís econòmic   de les Administracions Autonòmiques i Locals en el marc de les seves competències específiques, dedicat a la lluita contra la violència de gènere.

Per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s’ha de dotar a aquestes Administracions de les partides econòmiques específiques  corresponents fixades en el Pacte, i compromeses pel propi Govern.

Sobre la base d’aquests acords, cal recordar també que tots els Grups Parlamentaris van recolzar i van votar a favor la Proposició No de Llei presentada pel Grup Socialista a l’octubre de 2017, relativa a la sol·licitud al Govern d’Espanya l’aprovació per Decret Llei, en cas de pròrroga pressupostària, l’increment d’almenys 200 milions, per donar compliment als acords pressupostaris del Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere.

Acord que el Govern d’Espanya ha incomplit, malgrat haver estat votat a favor pel Partit Popular.

Al seu torn, cal destacar i denunciar que en la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018, s’incompleix de nou el compromís pressupostari compromès en el Pacte. Per tot això:

 Sol·licitem:

 1) Instar al Govern d’Espanya al fet que als Pressupostos Generals de l’Estat, per a les noves o ampliades competències reservades a les Comunitats Autònomes i als Ajuntaments,   es destinin, via transferències  un increment anual de 20 milions d’euros als Ajuntaments i 100 milions d’euros destinats a les Comunitats Autònomes.

Tal com figura en l’acord del Pacte que diu textualment: “Els Pressupostos Generals de l’Estat, destinaran, via transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d’euros durant els propers cinc exercicis.”

2) Donar trasllat d’aquest acord Plenari  al President del Govern d’Espanya, a la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al conjunt dels Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.